آخرین اخبار مدارس


16 بهمندبستان دخترانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارمیا وطنی باقرآبادی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اسلانی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارمیا وطنی باقرآبادی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

معین فروزان

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر شکی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی برزگر خاندوز

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمین کازرانی

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ارميتا خاندوزي

1390/02/01

دبستان پسرانه سما

محمدجعفر زنگانه

1388/02/02

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا اسلاني كتولي

1389/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرسده فرسادنيا

1383/02/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل لكزايي

1381/02/02

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل نورالهي

1386/02/06

دبستان پسرانه سما

حسين سعيدي

1388/02/07

دبستان پسرانه سما

مهدي غضنفري

1388/02/07

دبستان پسرانه سما

مهديار سليماني فرد

1386/02/06