آخرین اخبار مدارس


16 بهمندبستان دخترانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اسلانی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر شکی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

معین فروزان

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارمیا وطنی باقرآبادی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی برزگر خاندوز

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارمیا وطنی باقرآبادی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمین کازرانی

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

پارسا مقومي

1387/12/01

دبستان پسرانه سما

ايمان صفرنژاد

1386/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا خاندوزي

1381/12/03

دبستان پسرانه سما

بنيامين پلنگي مزرعه

1387/12/08

دبستان دخترانه سما

حنانه برزگر

1384/12/08

دبستان پسرانه سما

عرشيا هاشم زاده

1388/12/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي ديلم

1382/12/02

دبستان پسرانه سما

علي گلوي

1386/12/04

دبستان پسرانه سما

حسين معززي

1384/12/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي تجري

1379/12/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديس سادات سيدالحسيني

1381/12/05

دبستان دخترانه سما

مينا حاجي لري

1386/12/02

دبستان پسرانه سما

اميرحسين فندرسكي

1384/12/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد گلزاري

1380/12/06

دبستان پسرانه سما

امين حسين مهاجربسطامي

1384/12/05

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا حسيني بالف

1386/12/06

دبستان پسرانه سما

ايليا شكري فر

1388/12/02

دبستان پسرانه سما

ماني اسفندياري فر

1386/12/07

دبستان پسرانه سما

مهدي لك زائي

1386/12/04