آخرین اخبار مدارس


12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرمحمد فضلي

1383/08/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي قرباني

1379/08/07

دبستان پسرانه سما

علي اصغر تجري

1387/08/01

دبستان پسرانه سما

امير ميرزائي

1387/08/05

دبستان دخترانه سما

پرنيا تجري

1387/08/01

دبستان پسرانه سما

اميرعلي تيموري

1386/08/07

دبستان پسرانه سما

اميرارسلان حاجي آبادي

1387/08/08

دبستان دخترانه سما

رايحه مهاجربسطامي

1387/08/08

دبستان پسرانه سما

علي ابريان

1383/08/07

دبستان پسرانه سما

اميررضا شاه حسيني

1388/08/06

دبستان دخترانه سما

مانيا قاسمي

1386/08/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدادريس حسيني

1381/08/02

دبستان پسرانه سما

عليرضا عباسي

1383/08/01

دبستان پسرانه سما

پارسا رضايي

1387/08/07

دبستان دخترانه سما

رومينا پلنگ اسفندياري

1387/08/02

دبستان پسرانه سما

اميرعلي كردكتولي

1385/08/01