آخرین اخبار مدارس


16 بهمندبستان دخترانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر شکی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

معین فروزان

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی برزگر خاندوز

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارمیا وطنی باقرآبادی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارمیا وطنی باقرآبادی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اسلانی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمین کازرانی

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

اسرا اسفندياري

1389/03/24

دبستان پسرانه سما

ماني تقوي جلودار

1390/03/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير شكي

1383/03/24

دبستان پسرانه سما

رضا احمدي

1390/03/30

دبستان پسرانه سما

مهدي كتولي

1389/03/23

دبستان پسرانه سما

احمدرضا شاطري

1391/03/28

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد وفائي

1387/03/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل زنگانه

1384/03/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين ميقاني

1382/03/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسيني

1384/03/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تينا توسلي نيا

1383/03/24

دبستان پسرانه سما

كسري عاشوري

1389/03/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي ياري

1380/03/27

دبستان پسرانه سما

مهدي زنگانه

1385/03/23

دبستان دخترانه سما

اليسا ناروئي

1385/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمهدي نصرت آبادي

1382/03/26

دبستان دخترانه سما

نسترن خسروي

1390/03/24

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد پلنگ سنگدويني

1385/03/29