آخرین اخبار مدارس


16 بهمندبستان دخترانه

16 بهمندبستان پسرانه 1

16 بهمندبستان پسرانه 1

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه

16 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه 1

تربیت 18 عیار

علی همت یار

تربیت خانوادگی

دبستان پسرانه 1

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه 1

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه 1

محمد کوه نشین

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

ایمان صفر نژاد

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

فاطمه دیلم کتولی

مسابقه: کاراته-کاتا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

حمیدرضا پلنگی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

محمدامین اشرفی

مسابقه: خط نستعلیق

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

مهدی حیدری

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

امیرعلی محمدی

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

محمدارمیا پلنگی

مسابقه: مسابقات تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 1

ابوالفضل زنگانه

مسابقه: خط نستعلیق

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

آلتین آرخی

مسابقه: کاراته-کومیته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

سوگند کوهسار

مسابقه: کاراته-کاتا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه 1

حمیدرضا پلنگی

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه

دانش آموزان پایه نهم

ادبیات فارسی

دبیرستان دوره اول پسرانه

دانش آموزان پایه نهم

مطالعات اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه

دانش آموزان پایه هشتم

مطالعات اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه

دانش آموزان پایه هفتم

مطالعات اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه

دانش آموزان پایه هفتم

مطالعات اجتماعی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه شكي

1381/01/09

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد دانش ور

1382/01/15

دبیرستان دوره اول دخترانه

عطيه سادات حسيني

1385/01/10

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد امين جهانتيغ

1383/01/12

دبیرستان دوره دوم پسرانه

حسين علي صوفي

1383/01/09

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ساحل دنكوب

1381/01/15